MUDr. Anna Zobanová
Soukromá oční ordinace
Akreditované ambulantní pracoviště Ministerstva zdravotnictví ČR pro vzdělávání v oboru oftalmologie
Poliklinika Barrandov

Krškova 807
Praha 5
152 00
 
Oční ambulance
Tel.: 251 810 044
Tel.: 251 086 288

Ortoptika
Tel.: 251 086 281
Ordinační doba

Pondělí: 8:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Úterý: 8:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Středa: 8:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Čtvrtek: 8:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Pátek: 8:00 - 13:00

Lékaři
Specializace naší ordinace

MUDr. Anna Zobanová

absolvovala v r. 1980 Fakultu dětského lékařství University Karlovy Praha.Pracovala na oční odd. Nemocnice v Příbrami a pak  15  let na Dětské oční klinice FN Motol.  Po I. základní specializační zkoušce a II.atestační zkoušce z očního lékařství se plně věnuje oční problematice dětského věku. V této době se účastnila výuky postgraduální oftalmologie a je spoluautorem vypracování metodiky konsiliárního vyšetřování a operace retinopatie předčasně narozených dětí (ROP). V současné době je hlavním konsiliárním očním lékařem péče o oční problémy u nedonošených dětí s nízkou porodní hmotností  perinatologického centra  Ústavu péče o matku a dítě Praha a zároveň zajišťuje spolu se svým zaškoleným týmem komplexní lscreening, diagnostiku, léčbu a dlouhodobé sledování dětí s ROP.  Je zakladatelkou komplexní oftalmologické péče o děti s vícečetným, nejen zrakovým postižením v ČR.  Prošla řadou studijních pobytu a odborných stáží, jak doma tak i v zahraničí, např. Moran Eye Clinic, Salt Lake City, Utah USA, Ekeskolan v Orebro, oční klinika Uppsala a speciální školení pro MDVI spojená s aktivní účastí na mezinárodním setkání organizovaném Výzkumným centrem  pro vidění, Workshop on Visual assesment for Multiply Desabled Visually Impaired (MDVI) Children, Švédsko. Kromě pedagogické, vědecko-výzkumné  a publikační činnosti je členem výborů  České oftlamologické společnosti a České společnosti dětské oftalmologie a strabologie. Dále je členem České kontaktologické společnosti. Působí jako hlavní odborný konsultant pro oftalmologii Společnosti pro ranou péči a dočasný konsultant WHO pro dětskou oftalmologii při Lionském mezinárodním vzdělávacím očním centru FN KV  Praha. Je  mezinárodním a českým národním klasifikátorem zrakově postižených sportovců při ČSZPS. Své soukromé oční pracoviště založila v roce 1995  za účelem rozvoje mezioborové  a komplexní spolupráce především o dětského pacienta.  Přesto tato ordinace poskytuje  komplexní preventivní, diagnostickou a léčebnou ambulantní péči i pro dospělé pacienty. Toto pracoviště je akreditovaným ambulantním pracovištěm Ministerstva zdravotnictví ČR pro vzdělávání v oboru oftalmologie.

MUDr. Pavla Brychcínová

absolvovala 2.lékařskou fakultu UK v Praze Motole v r. 1996. Po absolutoriu pracovala na mikrobiologickém odd. lékařských laboratoří KlinLab, v r. 1997 nastoupila na oční oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Zde se, po složení atestační zkoušky I.stupně v oboru oftalmologie v r. 1999 věnovala vedle všeobecné oftalmologie též ultrazvukové diagnostice očních chorob a mikrochirurgii katarakty. Absolvovala řadu odborných stáží a kurzů, např. Kurz ultrazvukové diagnostiky, FKV 1999, Kurz neurooftalmologie, Kurz mikrochirurgie a další. Od roku 2005, pracuje na našem akreditovaném pracovišti a věnuje se problematice multihandicapovaných pacientů a strabologii. V současné době je plně kvalifikovaným specialistou na screening, diagnostiku, léčbu a dlouhodobé sledování retinopatie nedonošených dětí. 

MUDr. Hana Čelakovská

absolvovala Fakultu dětského lékařství UK v Praze Motole v r.1985.Po absolutoriu pracovala na Dětské oční klinice FN Motol a pak na II.oční klinice VFN Praha. Atestační zkoušku I.stupně v oboru oftalmologie složila v r.1988. Od r. 1999, po přerušení praxe z důvodu mateřské dovolené, pracuje až do současnosti na našem akreditovaném pracovišti, tj. ambulanci se zaměřením na problematiku Low Vision hlavně dětského věku. Věnuje se komplexní péči o děti s vícečetným, nejen zrakovým postižení, především z neurofysiologického a elektrofysiologického hlediska. Absolvovala na toto téma řadu odborných i  mezinárodních stáží, kurzů, a kongresů.

MUDr. Eva Člupková

absolvovala v r. 1978 Fakultu všeobecného lékařství University Karlovy. Pracovala 17 let na II. oční klinika VFNsP Praha, kde se po základní specializační zkoušce z očního lékařství začala kromě všeobecné ambulantní oftalmologie věnovat oční problematice pokročilého věku a neurooftalmologii. Je členem České oftalmologické společnosti a České glaukomové společnosti. Na našem pracovišti pracuje od 1996 prakticky od doby jeho vzniku. Stará se především o dospělé  pacienty a seniory. Vede glaukomovou poradnu. Mimo to dlouhodobě sleduje komplikované pacienty s očními onemocněními jak předního segmentu, tak i s očními komplikacemi na sítnici např. u  diabetes mellitus.  Její všestranné znalosti a zkušenosti z oboru  a její laskavý a trpělivý přístup k pacientům z ní tvoří přední lékařskou  osobnost nejen na našem pracovišti.

MUDr. Kateřina Hladíková

MUDr. Kateřina Hladíková absolvovala v r. 1998 Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci obor optometrie a získala titul bakalář. V průběhu let se věnovala oční problematice a následně absolvovala v roce 2008 Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. Po výběrovém řízení získala místo lékařky na Oční klinice 1. LF UK a ÚVN Praha, kde pracuje dodnes v Refrakčním a laserovém centru Ústřední vojenské nemocnice Praha. Rovněž se aktivně podílela na laserových operacích. Pravidelně absolvuje různé kurzy a kongresy věnované oční problematice. Od roku 2013 se intenzivně věnuje problematice dětské oftalmologie. Přednáší oftalmologii pro 1.LF UK Praha. Je členkou České oftalmologické společnosti, České refrakční a kataraktové chirurgie, České společnosti dětské oftalmologie a strabologie a členem ESCRS (Evropské společnosti pro chirurgii katarakty a rohovky). Své zkušenosti a znalosti na našem pracovišti využívá pro upřesnění diagnostiky komplikovaných rohovkových a sítnicových poruch nejen u dospělých, ale i u dětských pacientů.

MUDr. Lucia Hlavatá

Na test PlusOptix je možné se objednat od 1.9.2021, změna ceny za vyšetření na 250,- Kč.
Ortoptika funguje nadále s přesným dodržováním přiděleného času kontroly.

Aplikace kontaktních čoček probíhá od 1.10.2023 každé úterý v 1.p. po předchozím objednání. Zraková terapii opět otevřena, objednávejte se prosím na fv.barrandov@seznam.cz Sledujte na webu změny ordinační doby našeho pracoviště.
Aplikace kontaktních čoček s platností od 1.1.2023! (pdf).